WorldPOI

All the World's Points of Interest!

Kasumkent

Suleyman-Stalskiy rayon  |  DagestanTowns nearby

Magaramkent    (19 km)


Smaller towns nearby

Kurkent    (5 km)

Gereykhanovskoye    (13 km)

Girik    (19 km)

Khiv    (19 km)

Həzrə    (20 km)


Other locations nearby

Ashaga Yarag    (2 km)

Ashaga Kartas    (4 km)

Ashaga Stal Kazmalyar    (4 km)

Chantarkent    (4 km)

Saidkent    (4 km)

Asalikent    (5 km)

Barbarakend    (5 km)

Orta Stal    (5 km)

Yukhari Stal    (5 km)

Ashaga Stal    (6 km)

Novyy Ispik    (6 km)

Yukhari Kartas    (6 km)

Alkadar    (7 km)

Sal yan    (7 km)

Tsmur    (7 km)

Ullugatag    (7 km)

Butkent    (8 km)

Ispik    (8 km)

Kachalkent    (8 km)

Piperkent    (8 km)

Shikhikent    (8 km)

Ptikent    (9 km)

Sardarkent    (9 km)

Saytarkent    (9 km)

Biger    (10 km)

Chilikar    (10 km)

Chukherikhyur    (10 km)

Kakhtsug    (10 km)

Khtun    (10 km)

Kian    (10 km)

Nyutyug    (10 km)

Tatarkhankent    (10 km)

Koshkent    (11 km)

Mekhkerg    (11 km)

Zizik    (11 km)

Zukhrabkent    (11 km)

Ashaga Tsinit    (12 km)

Ichin    (12 km)

Karchag    (12 km)

Khpitar    (12 km)

Sarag    (12 km)

Tsnal    (12 km)

Yukhary Tsinit    (12 km)

Dardakent    (13 km)

Khorel    (13 km)

Tselyagyun    (13 km)

Tselyagyun Kazmalyar    (13 km)

Chilik    (14 km)

Kabir    (14 km)

Kontsil    (14 km)

Kurkurakhyur    (14 km)

Rugun    (14 km)

Zaza    (14 km)

Asakent    (15 km)

Ashaga Zakhit    (15 km)

Dzhepel    (15 km)

Ikra    (15 km)

Imam Kuli Kent    (15 km)

Khpyuk    (15 km)

Kirka    (15 km)

Trkal    (15 km)

Ashaga Arkhit    (16 km)

Gil yar    (16 km)

Kele    (16 km)

Kuysun    (16 km)

Tagirkent    (16 km)

Yukhari Zakhit    (16 km)

Chakhchakh    (17 km)

Chere    (17 km)

Gogaz    (17 km)

Khandzhalkala    (17 km)

Mugergan    (17 km)

Tslak    (17 km)

Yukhari Arkhit    (17 km)

Kug    (18 km)

Otsëlok Nyutyug    (18 km)

Sovetskoye    (18 km)

Ashagy Gelenkhur    (19 km)

Kutul    (19 km)

Mezhgyul    (19 km)

Yukhary Gelenkhur    (19 km)

Akhnig    (20 km)

Eminkhyur    (20 km)

Udzhik    (20 km)


Landmarks nearby

Razvaliny Alikent    (1 km)

Razvaliny Evigar    (6 km)

Razvaliny Makhmudkent    (8 km)

Razvaliny Khutarg    (9 km)

Razvaliny Tsitser    (9 km)

Razvaliny Vekelyar    (9 km)

Razvaliny Berekkent    (10 km)

Razvaliny Chukhverkent    (10 km)

Razvaliny Darkush    (10 km)

Razvaliny Gezerkent    (10 km)

Razvaliny Yaltsuchar    (10 km)

Razvaliny Ashaga Yarag    (11 km)

Razvaliny Bil bil kent    (11 km)

Razvaliny Khakikent    (12 km)

Razvaliny Yukhary Yarag    (12 km)

Razvaliny Kansavkent    (13 km)

Razvaliny Kura    (13 km)

Razvaliny Makar    (13 km)

Razvaliny Rukhun    (13 km)

Razvaliny Kirka    (14 km)

Razvaliny Tsitsig    (14 km)

Razvaliny Varta    (14 km)

Razvaliny Kamarkent    (15 km)

Razvaliny Kele    (15 km)

Razvaliny Kurkurkent    (15 km)

Razvaliny Kuysun    (15 km)

Razvaliny Khodzhakent    (16 km)

Razvaliny Syrtych    (16 km)

Razvaliny Genzir    (18 km)

Razvaliny Kchun    (18 km)

Razvaliny Khurtsik    (18 km)

Razvaliny Kama Kchun    (19 km)

Razvaliny Gyugrag    (20 km)