WorldPOI

All the World's Points of Interest!

Oudega Smallingerland

Smallingerland  |  FrieslandTowns nearby

Hardegarijp    (11 km)

Hurdegaryp    (11 km)

Grou    (12 km)

Grouw    (12 km)

Idaarderadeel    (12 km)

Surhuisterveen    (13 km)

Aldlân    (14 km)

Gorredijk    (14 km)

Utingeradeel    (14 km)

De Westereen    (15 km)

Huizum    (15 km)

Zwaagwesteinde    (15 km)

Bilgaard    (17 km)

Buitenpost    (17 km)

Damwâld    (18 km)

Damwoude    (18 km)

Murmerwoude    (18 km)


Smaller towns nearby

Opeinde    (4 km)

Garijp    (5 km)

Garyp    (5 km)

Boornbergum    (6 km)

Nij Beets    (6 km)

Suameer    (6 km)

Sumar    (6 km)

Sumar Netherlands    (6 km)

Drachtstercompagnie    (7 km)

Eastermar    (7 km)

Oostermeer    (7 km)

Rottevalle    (7 km)

Warten    (7 km)

Wartena    (7 km)

Beetsterzwaag    (9 km)

De Compagnie    (10 km)

Drachster Compaghnie    (10 km)

Boelenslaan    (11 km)

Drogeham    (11 km)

Droogeham    (11 km)

Harkema    (11 km)

Harkema Opeinde    (11 km)

Noardburgum    (11 km)

Noordbergum    (11 km)

Surhuisterveensterheide    (11 km)

Tietjerk    (11 km)

Tijnje    (11 km)

Tytsjerk    (11 km)

Feanwâlden    (12 km)

Kootstertille    (12 km)

Terwispel    (12 km)

Ureterp    (12 km)

Veenwouden    (12 km)

Aldeboarn    (13 km)

Lippenhuizen    (13 km)

Nes    (13 km)

Nes Boarnsterhim    (13 km)

Oldeboorn    (13 km)

Twijzel    (13 km)

Twijzelerheide    (13 km)

Wirdum    (13 km)

Wirdum Friesland    (13 km)

Akkrum    (14 km)

Frieschepalen    (14 km)

Goutum    (14 km)

Opende    (14 km)

Reduzum    (14 km)

Roordahuizum    (14 km)

Augustinusga    (15 km)

Giekerk    (15 km)

Gytsjerk    (15 km)

Irnsum    (15 km)

Jirnsum    (15 km)

Surhuizum    (15 km)

Broeksterwâld    (16 km)

Broeksterwoude    (16 km)

De Wilp    (16 km)

Jubbega    (16 km)

Kollumerzwaag    (16 km)

Langezwaag    (16 km)

Oenkerk    (16 km)

Oentsjerk    (16 km)

Oldegalileën/Bloemenbuurt    (16 km)

Wijnjewoude    (16 km)

Bakkeveen    (17 km)

De Knipe    (17 km)

Rauwerderhem    (17 km)

De Knijpe    (18 km)

Gerkesklooster    (18 km)


Villages nearby

Nijega    (2 km)

De Tike    (4 km)

De Wilgen    (4 km)

Earnewâld    (4 km)

Eernewoude    (4 km)

Tieke    (4 km)

Wilgen    (4 km)

De Veenhoop    (5 km)

Kortehemmen    (7 km)

Suawoude    (8 km)

Suwâld    (8 km)

Houtigehage    (10 km)

Eestrum    (11 km)

Jistrum    (11 km)

Idaard    (12 km)

Idaerd    (12 km)

Rijperkerk    (12 km)

Riperkerk    (12 km)

Ryptsjerk    (12 km)

Gersloot    (13 km)

Hempens    (13 km)

Teerns    (13 km)

Hemrik    (14 km)

Luxwoude    (14 km)

Zwagerbosch    (14 km)

Molenend    (15 km)

Mûnein    (15 km)

Readtsjerk    (15 km)

Roodkerk    (15 km)

Siegerswoude    (15 km)

Tjalleberd    (15 km)

Wijtgaard    (15 km)

De Falom    (16 km)

De Valom    (16 km)

Hoek    (16 km)

Jonkerslân    (16 km)

Jonkersland    (16 km)

Luinjeberd    (16 km)

Raerd    (16 km)

Rauwerd    (16 km)

Sigerswâld    (16 km)

Terband    (16 km)

Triemen    (16 km)

Valom    (16 km)

Aldtsjerk    (17 km)

Haskerdijken    (17 km)

Kornhorn    (17 km)

Lekkum    (17 km)

Moskou    (17 km)

Nieuwebrug    (17 km)

Nieuwebrug Friesland    (17 km)

Oudkerk    (17 km)

Poppenwier    (17 km)

Poppingawier    (17 km)

Sigerswoude    (17 km)

Snakkerburen    (17 km)

Terherne    (17 km)

Terhorne    (17 km)

Veenklooster    (17 km)

Vegelinsoord    (17 km)

Weidum    (17 km)

Bears    (18 km)

Bears Friesland    (18 km)

Beers    (18 km)

Bontebok    (18 km)

Bontebok Heerenveen    (18 km)

Easterwierrum    (18 km)

Hoornsterzwaag    (18 km)

Hornsterzwaag    (18 km)

Jellum    (18 km)

Noordwijk    (18 km)

Noordwijk Groningen    (18 km)

Oosterwierum    (18 km)


Other locations nearby

De Gaasten    (1 km)

Opperburen    (1 km)

Uiteinde    (1 km)

Middelburen    (2 km)

Egbertsgaasten    (3 km)

Iniaheide    (3 km)

Kloosterburen    (3 km)

Siegerswolde    (3 km)

Siegerswoude    (3 km)

Sigerswâld    (3 km)

Sigerswoude    (3 km)

Smalle Ee    (3 km)

Buitenstvallaat    (4 km)

Buitenstverlaat    (4 km)

Kloesewier    (4 km)

Suameerderheide    (4 km)

Sumarreheide    (4 km)

De Drait    (6 km)

De Galhoek    (6 km)

Folgeren    (6 km)

Het Zwartveen    (6 km)

Oud Beets    (6 km)

Zandburen    (6 km)

Warniahuizen    (7 km)

Warniahuzen    (7 km)

De Wieken    (8 km)

Drachten Zuid    (8 km)

Hoogzand    (8 km)

It Heechsân    (8 km)

It Wytfean    (8 km)

Janssenstichting    (8 km)

Midsburen    (8 km)

Nieuwstad    (8 km)

Sytebuorren    (8 km)

Uilesprong    (8 km)

Witteveen    (8 km)

Witveen    (8 km)

Drachten Azeven    (9 km)

Easterboarn    (9 km)

Goëngahuizen    (9 km)

Goingahuizen    (9 km)

Noardermar    (9 km)

Noordermeer    (9 km)

Oosterboorn    (9 km)

Poppenhuizen    (9 km)

Poppenhuzen    (9 km)

Schuilenburg    (9 km)

Skûlenboarch    (9 km)

Het Jachtveld    (10 km)

Kleinegeest    (10 km)

Luchtenveld    (10 km)

Lytse Geast    (10 km)

Naarderbuorren    (10 km)

Naarderburen    (10 km)

Olterterp    (10 km)

Rijksbeschermd gezicht Warstiens    (10 km)

Selmien    (10 km)

Ureterperverlaat    (10 km)

Warstiens    (10 km)

Aegum    (11 km)

Bray    (11 km)

Domwier    (11 km)

Eagum    (11 km)

Goattum    (11 km)

Gotum    (11 km)

Hamshorn    (11 km)

Heidehuizen    (11 km)

Heidhuizen    (11 km)

Lighthouses in Friesland    (11 km)

Pean    (11 km)

Quatrebras    (11 km)

Rijksbeschermd gezicht Grou Oosterveld    (11 km)

Rijksbeschermd gezicht Grouw    (11 km)

Rijksbeschermd gezicht Oldeboorn    (11 km)

Rijksbeschermd gezicht Warga    (11 km)

Soarremoarre    (11 km)

Sorremorre    (11 km)

Stins    (11 km)

Ureterp aan de Vaart    (11 km)

Verzorgingsplaats De Vonken    (11 km)

Verzorgingsplaats De Wâlden    (11 km)

Vuurtorens in Friesland    (11 km)

Birstum    (12 km)

Buweklooster    (12 km)

De Lytse Geast    (12 km)

Feanwâldsterwâl    (12 km)

Feanwâldsterwâl Dantumadiel    (12 km)

Kooten    (12 km)

Lekkerterp    (12 km)

Oudewegstervaart    (12 km)

Sânhuzen    (12 km)

Swartewesein    (12 km)

Swichum    (12 km)

Veenwoudsterwal    (12 km)

Zwartewegsend    (12 km)

Aldlân Oost    (13 km)

Bokkum    (13 km)

Klidse    (13 km)

Kuikhorne    (13 km)

Roodeschuur    (13 km)

Suorein    (13 km)

Tjaard    (13 km)

Verzorgingsplaats Mandelân    (13 km)

Zuiderburen    (13 km)

Zuiderend    (13 km)

Aalsum    (14 km)

Aldlan West    (14 km)

Aldskou    (14 km)

Baardburen    (14 km)

De Zuidlanden    (14 km)

Friens    (14 km)

Haneburen    (14 km)

Hemrikerverlaat    (14 km)

Koartwâld    (14 km)

Kortwoude    (14 km)

Luxterhoek    (14 km)

Noardein    (14 km)

Opende Zuid    (14 km)

Ophuis    (14 km)

Oude Schouw    (14 km)

Sijthuizen    (14 km)

Sythuizen    (14 km)

Topweer    (14 km)

Trimunt    (14 km)

Verzorgingsplaats Smarpot    (14 km)

Vosseburen    (14 km)

Wedzeburen    (14 km)

Wilaard    (14 km)

Aengwirden    (15 km)

Algemene Begraafplaats Gorredijk    (15 km)

Blitsaerd    (15 km)

Cambuur Stadion    (15 km)

Cambuurstadion    (15 km)

Cornelscourt    (15 km)

De Gytsjerkerhoeke    (15 km)

De Haar    (15 km)

Giekerkerhoek    (15 km)

Gytsjerksterhoeke    (15 km)

Heechterp    (15 km)

Henshuizen    (15 km)

Hoarnsterbuorren    (15 km)

Hornsterburen    (15 km)

Moleneind    (15 km)

Nieuwe Vaart    (15 km)

Oosterend    (15 km)

Rijksbeschermd gezicht Leeuwarden Nieuwe Kanaalgebied    (15 km)

Rohel    (15 km)

Sparjebird    (15 km)

Tsienzerburen    (15 km)

Wijnjeterpverlaat    (15 km)

Zandbulten    (15 km)

Abbengawier    (16 km)

Abbenwier    (16 km)

Abbeweer    (16 km)

Abbingawier    (16 km)

Blauwverlaat    (16 km)

Duurswoude    (16 km)

Eewal    (16 km)

Flansum    (16 km)

Grootwijngaarden    (16 km)

Hoornsterzwaagcompagnie    (16 km)

Jubbega Derde Sluis    (16 km)

Klein Groningen    (16 km)

Kortezwaag    (16 km)

Nieuwestad    (16 km)

Nylan    (16 km)

Opende Oost    (16 km)

Opperburen    (16 km)

Rijksbeschermd gezicht Leeuwarden    (16 km)

Rijksbeschermd gezicht Leeuwarden Hollanderwijk    (16 km)

Rijksbeschermd gezicht Leeuwarden Noorder / Westersingel    (16 km)

Spitsendijk    (16 km)

Wijnjeterp    (16 km)

Zethuis    (16 km)

Zevenhuizen    (16 km)

Zwagerveen    (16 km)

Engwerd    (17 km)

IJshal Leeuwarden    (17 km)

Ingwert    (17 km)

Jubbegastercompagnie    (17 km)

Lutjepost    (17 km)

Lutkepost    (17 km)

Miedum    (17 km)

Moscou    (17 km)

Oudehornstercompagnie    (17 km)

Peebos    (17 km)

Rijksbeschermd gezicht Poppingawier    (17 km)

Rijksbeschermd gezicht Weidum    (17 km)

Stobbega    (17 km)

Vierhuis    (17 km)

Vosseparkwijk    (17 km)

Akkerwoude    (18 km)

Balktil    (18 km)

Benedenknijpe    (18 km)

Bernsterbuorren    (18 km)

Bernsterburen    (18 km)

Bokkebuurt    (18 km)

Bovenknijpe    (18 km)

De Linde    (18 km)

De Snipperij    (18 km)

Groot Wieren    (18 km)

Grutte Wierren    (18 km)

Het Meer    (18 km)

It Paradyske    (18 km)

Jubbega Schurega    (18 km)

Klein Wieren    (18 km)

Lytse Wierren    (18 km)

Molenhoek    (18 km)

Petersburg    (18 km)


Landmarks nearby

Drachtster Boys    (4 km)

ONT    (4 km)

SC Boornbergum 80    (5 km)

Vrije Baptistengemeente Bethel    (5 km)

Watertoren    (5 km)

De Princehofmolen Earnewâld    (6 km)

Fonejachtbrug    (6 km)

VV Blue Boys    (6 km)

VV Drachten    (6 km)

Adelskerk van Oud Beets    (7 km)

Doopsgezinde kerk    (7 km)

Goddelijke Verlosserkerk    (7 km)

Graanpakhuis    (7 km)

Grote Kerk    (7 km)

Haven 3    (7 km)

Kerk van Kortehemmen    (7 km)

Koriander    (7 km)

KV Drachten / Van der Wiel    (7 km)

Noorderkerk    (7 km)

Roekmolen Goëngahuizen    (7 km)

VV ONB    (7 km)

VV Rottevalle    (7 km)

Zigeunermonument Drachten    (7 km)

Zuiderkerk    (7 km)

BCV    (8 km)

Gebouw voor Christelijke Belangen    (8 km)

Gereformeerde kerk    (8 km)

Molen van de polder Krieke    (8 km)

Nieuwe Kerk    (8 km)

Pastorie    (8 km)

Roekmolen    (8 km)

VV Bergum    (8 km)

Bordena    (9 km)

De Bird Grou    (9 km)

De Borgmolen Grou    (9 km)

De Burd    (9 km)

De Zandhoeve    (9 km)

Dorpskerk    (9 km)

Eysingahuis    (9 km)

Fockensstate    (9 km)

Harinxmastate    (9 km)

Huize Olterterp    (9 km)

Lycklamahuis    (9 km)

Sint Hippolytuskerk    (9 km)

De Haensmolen Grou    (10 km)

VV Hardegarijp    (10 km)

Andringastate    (11 km)

Aquaduct Langdeel    (11 km)

Benedictuskerk    (11 km)

Gereformeerde kerk    (11 km)

Kerktoren van Aegum    (11 km)

Sint Petruskerk    (11 km)

Walburgakerk    (11 km)

De Himriksmole Tytsjerk    (12 km)

GAVC    (12 km)

Himriksmole    (12 km)

Kerk van Terwispel    (12 km)

Toutenburg    (12 km)

VV Oldeboorn    (12 km)

Watertoren    (12 km)

CVV Blauw Wit 34    (13 km)

Dorpskerk    (13 km)

Frouckje State    (13 km)

FVC    (13 km)

Klokkentoren van Surhuisterveen    (13 km)

t Fean 58    (13 km)

Watertoren    (13 km)

WWS    (13 km)

Hervormde kerk    (14 km)

Kerk van Friens    (14 km)

Powerscourt Estate    (14 km)

Russborough House    (14 km)

Sluis Gorredijk    (14 km)

SV RWF    (14 km)

VV Akkrum    (14 km)

Witte Kerk    (14 km)

Antoniuskerk    (15 km)

ASC 75    (15 km)

Baarhuisje Algemene Begraafplaats Gorredijk    (15 km)

De Bullemolen Lekkum    (15 km)

Goddeloze Singel    (15 km)

Kerk van Wijnjeterp    (15 km)

Mauritiuskerk    (15 km)

Moskee Assalam    (15 km)

SC Flamingo    (15 km)

SC Leovardia    (15 km)

VV Gorredijk    (15 km)

VV Rood Geel    (15 km)

VV Zwaagwesteinde    (15 km)

3FM Serious Request 2013    (16 km)

Achmeatoren    (16 km)

Averotoren    (16 km)

Blokhuispoort    (16 km)

Burmaniahuis    (16 km)

De Broekmolen Broeksterwoude    (16 km)

De Harmonie    (16 km)

De Visser    (16 km)

Doopsgezinde kerk    (16 km)

Evangelisch Lutherse kerk    (16 km)

Galileërkerk    (16 km)

Grote Kerkstraat    (16 km)

Kerk van Duurswoude    (16 km)

Kerk van Jubbega    (16 km)

Kerk van Kortezwaag    (16 km)

Kerk van Langezwaag    (16 km)

Kerktoren van Miedum    (16 km)

Laurentiuskerk    (16 km)

Mercuriusfontein    (16 km)

Nieuw Sint Anthonygasthuis    (16 km)

Noorderkerk    (16 km)

Oldehove    (16 km)

Poppodium Romein    (16 km)

Stadhouderlijk Hof    (16 km)

Voormalig post en telegraafkantoor    (16 km)

VV ODV    (16 km)

Waaggebouw    (16 km)

Watertoren    (16 km)

De Grote Molen Broeksterwoude    (17 km)

De Mûnts Buitenpost    (17 km)

Eysingahuis    (17 km)

FFS    (17 km)

Fogelsangh State    (17 km)

Friese Boys    (17 km)

Johannes de Doperkerk    (17 km)

Kerk van Marum    (17 km)

Kramersmolen Goutum    (17 km)

Molen Hoogland Goutum    (17 km)

Rinsma State    (17 km)

Taniaburg    (17 km)

WTC Leeuwarden    (17 km)

Broekster Boys    (18 km)

De Ouderkerkermolen Aldtsjerk    (18 km)

GSVV    (18 km)

huis    (18 km)

Kerk van Akkerwoude    (18 km)

Kerk van Jellum    (18 km)

Kerk van Noordwijk    (18 km)

Kerktoren van Oosterwierum    (18 km)

Knooppunt Heerenveen    (18 km)

Kruisweg    (18 km)


Churches nearby

Vermaning gemeente Rottevalle    (7 km)

Former Protestant church of Eastermar    (8 km)

Kruiskerk    (8 km)

Oude Kerk    (8 km)

Protestant church of Burgum    (8 km)

Protestant church of Drogeham    (11 km)

Protestant church of Grou    (11 km)

Protestant church of Jistrum    (11 km)

Sint Petruskerk    (11 km)

Sint Pieterkerk    (11 km)

Martinuskerk    (12 km)

Nicolaaskerk    (12 km)

Protestant church of Swichum    (12 km)

Agneskerk    (14 km)

Protestant church of Goutum    (14 km)

Augustinuskerk    (15 km)

Protestant church of Augustinusga    (15 km)

Protestant church of Gytsjerk    (15 km)

Protestant church of Twijzel    (15 km)

Bonifatiuskerk    (16 km)

Mariakerk    (16 km)

Protestant church of Oentsjerk    (16 km)

Mariakerk    (17 km)

Protestant church of Aldtsjerk    (17 km)

Protestant church of Buitenpost    (17 km)

Sint Pauluskerk    (17 km)

Protestant church of Bears    (18 km)

Protestant church of Damwâld Dantumawâld    (18 km)

Protestant church of Damwâld Moarrewâld    (18 km)

Protestant church of Wyns    (18 km)