WorldPOI

All the World's Points of Interest!

Birdaard

Leeuwarderadeel  |  FrieslandTowns nearby

Damwâld    (8 km)

Damwoude    (8 km)

Murmerwoude    (8 km)

Stiens    (9 km)

Hardegarijp    (10 km)

Hurdegaryp    (10 km)

Bilgaard    (11 km)

De Westereen    (11 km)

Westdongeradeel    (11 km)

Zwaagwesteinde    (11 km)

Aldlân    (12 km)

Huizum    (12 km)

Oostdongeradeel    (15 km)

Buitenpost    (18 km)

Kollum    (18 km)


Smaller towns nearby

Burdaard    (very near)

Oenkerk    (5 km)

Oentsjerk    (5 km)

Rinsumageast    (5 km)

Rinsumageest    (5 km)

Ferwerd    (6 km)

Ferwert    (6 km)

Giekerk    (6 km)

Gytsjerk    (6 km)

Marrum    (6 km)

Warga    (6 km)

Wergea    (6 km)

Hallum    (7 km)

Britsum    (8 km)

Broeksterwâld    (8 km)

Broeksterwoude    (8 km)

Holwerd    (8 km)

Feanwâlden    (9 km)

Jelsum    (9 km)

Tietjerk    (9 km)

Tytsjerk    (9 km)

Veenwouden    (9 km)

Wâlterswâld    (10 km)

Wouterswoud    (10 km)

Wouterswoude    (10 km)

Noardburgum    (11 km)

Noordbergum    (11 km)

Oldegalileën/Bloemenbuurt    (11 km)

Ternaard    (11 km)

Twijzelerheide    (13 km)

Goutum    (14 km)

Kollumerzwaag    (14 km)

Annaparochie    (15 km)

Deinum    (15 km)

Garijp    (15 km)

Garyp    (15 km)

Sint Annaparochie    (15 km)

Suameer    (15 km)

Sumar    (15 km)

Sumar Netherlands    (15 km)

Berlikum    (16 km)

Berltsum    (16 km)

Twijzel    (16 km)

Warten    (16 km)

Wartena    (16 km)

Kootstertille    (17 km)

Marssum    (17 km)

Marsum    (17 km)

Menaam    (17 km)

Menaldum    (17 km)

Wirdum    (17 km)

Wirdum Friesland    (17 km)

Eastermar    (18 km)

Nes    (18 km)

Nes Ameland    (18 km)

Oostermeer    (18 km)


Villages nearby

Wanswerd    (2 km)

Aldtsjerk    (3 km)

Oudkerk    (3 km)

Reitsum    (3 km)

Molenend    (5 km)

Mûnein    (5 km)

Raard    (6 km)

Readtsjerk    (6 km)

Roodkerk    (6 km)

Wijns    (6 km)

Wyns    (6 km)

Blija    (7 km)

Blije    (7 km)

Bornwird    (7 km)

Brantgum    (7 km)

Feinsum    (8 km)

Finkum    (8 km)

Hijum    (8 km)

Lekkum    (8 km)

Rijperkerk    (8 km)

Riperkerk    (8 km)

Ryptsjerk    (8 km)

Cornjum    (9 km)

De Falom    (9 km)

De Valom    (9 km)

Koarnjum    (9 km)

Valom    (9 km)

Aalsum    (10 km)

Aalsum Friesland    (10 km)

Alde Leie    (10 km)

Hantum    (10 km)

Oude Leije    (10 km)

Snakkerburen    (10 km)

Driesum    (11 km)

Driezum    (11 km)

Hoek    (11 km)

Nieuwebildtzijl    (11 km)

Oudebildtzijl    (11 km)

Hantumhuizen    (12 km)

Vrouwenparochie    (12 km)

Zwagerbosch    (12 km)

Beetgumermolen    (13 km)

Bitgummole    (13 km)

Engelum    (13 km)

Hempens    (13 km)

Ingelum    (13 km)

Oostrum    (13 km)

Suawoude    (13 km)

Suwâld    (13 km)

Teerns    (13 km)

Niawier    (14 km)

Triemen    (14 km)

Westergeest    (14 km)

Beetgum    (15 km)

Bitgum    (15 km)

Ee    (15 km)

Ee Dongeradeel    (15 km)

Eestrum    (15 km)

Jistrum    (15 km)

Metslawier    (15 km)

Nij Altoenae    (15 km)

Oosternijkerk    (15 km)

Veenklooster    (15 km)

Wierum    (15 km)

Boksum    (16 km)

Morra    (16 km)

Morra Dongeradeel    (16 km)

Nes    (16 km)

Nes Dongeradeel    (16 km)

Oudwoude    (16 km)

Engwierum    (17 km)

Jellum    (17 km)

Lioessens    (17 km)

Bears    (18 km)

Bears Friesland    (18 km)

Beers    (18 km)

Buren    (18 km)

Buren Friesland    (18 km)

Earnewâld    (18 km)

Eernewoude    (18 km)

Hijlaard    (18 km)

Hilaard    (18 km)

Moddergat    (18 km)

Paesens    (18 km)

Paesens Moddergat    (18 km)


Other locations nearby

Rijksbeschermd gezicht Birdaard    (very near)

Wanswerd aan de Streek    (1 km)

Jislum    (2 km)

Tergracht    (2 km)

Bartlehiem    (3 km)

Genum    (3 km)

Ginnum    (3 km)

Jannum    (3 km)

Janum    (3 km)

Rijksbeschermd gezicht Janum    (3 km)

Lichtaard    (4 km)

Sibrandahuis    (4 km)

Sibrandahûs    (4 km)

Sijbrandahuis    (4 km)

Sybrandahuis    (4 km)

Zevenhuizen    (4 km)

Ferwerderadeel    (5 km)

Hegebeintum    (5 km)

Hogebeintum    (5 km)

Moleneind    (5 km)

Rijksbeschermd gezicht Hogebeintum    (5 km)

Tichelwerk    (5 km)

Tichelwurk    (5 km)

De Gytsjerkerhoeke    (6 km)

Farebuorren    (6 km)

Giekerkerhoek    (6 km)

Gytsjerksterhoeke    (6 km)

Rijksbeschermd gezicht Ferwerd    (6 km)

Rijksbeschermd gezicht Hallum    (6 km)

Vaardeburen    (6 km)

Akkerwoude    (7 km)

Betterwird    (7 km)

Bornwerd    (7 km)

Boteburen    (7 km)

Foudgum    (7 km)

Hoarne    (7 km)

Miedum    (7 km)

Truerd    (7 km)

Waaxens    (7 km)

Westernijkerk    (7 km)

Bornwirdhuizen    (8 km)

Hallumerhoek    (8 km)

Stiens Aldlân    (8 km)

Stiens Heechhôf    (8 km)

Stiens Oriënt    (8 km)

Bedrijfsterrein Middelsé    (9 km)

Blija Buitendijks    (9 km)

Blitsaerd    (9 km)

Dantumawoude    (9 km)

Hiaure    (9 km)

Rijksbeschermd gezicht Dokkum    (9 km)

Rijksbeschermd gezicht Holwerd    (9 km)

Rijksbeschermd gezicht Jelsum    (9 km)

Stiens It Skil    (9 km)

Stiens Zuid    (9 km)

Swartewesein    (9 km)

Vijfhuizen    (9 km)

Zwartewegsend    (9 km)

Aalzum    (10 km)

De Lytse Geast    (10 km)

Drieboerehuizen    (10 km)

Feanwâldsterwâl    (10 km)

Feanwâldsterwâl Dantumadiel    (10 km)

Hantumerhoek    (10 km)

Heechterp    (10 km)

Kletterbuurt    (10 km)

Veenwoudsterwal    (10 km)

Vierhuis    (10 km)

Cambuur Stadion    (11 km)

Cambuurstadion    (11 km)

Eewal    (11 km)

Hantumeruitburen    (11 km)

Kleinegeest    (11 km)

Kuikhorne    (11 km)

Lytse Geast    (11 km)

Nieuwe Bildtzijl    (11 km)

Nieuwe Biltzijl    (11 km)

Oude Bildtzijl    (11 km)

Oude Biltzijl    (11 km)

Quatrebras    (11 km)

Rijksbeschermd gezicht Leeuwarden Nieuwe Kanaalgebied    (11 km)

Rijksbeschermd gezicht Oudebildtzijl    (11 km)

Sânhuzen    (11 km)

Teijeburen    (11 km)

Vijfhuizen    (11 km)

Visbuurt    (11 km)

Vischbuurt    (11 km)

Vrouwbuurtstermolen    (11 km)

Wilaard    (11 km)

Aldlân Oost    (12 km)

IJshal Leeuwarden    (12 km)

Lieve Vrouwe Parochie    (12 km)

Lieve Vrouwenparochie    (12 km)

Nieuwestad    (12 km)

Oostwoude    (12 km)

Rijksbeschermd gezicht Leeuwarden    (12 km)

Rijksbeschermd gezicht Leeuwarden Hollanderwijk    (12 km)

Rijksbeschermd gezicht Leeuwarden Noorder / Westersingel    (12 km)

Tilburen    (12 km)

Vosseparkwijk    (12 km)

Westeinde    (12 km)

Wetsens    (12 km)

Wetzens    (12 km)

Aldlan West    (13 km)

Het Schoor    (13 km)

Kettingwier    (13 km)

Nieuwe Bildtdijk    (13 km)

Nylan    (13 km)

Schoor    (13 km)

Zandbulten    (13 km)

Zuiderburen    (13 km)

Bollingawier    (14 km)

Jouswier    (14 km)

Jouwswier    (14 km)

Klein Medhuizen    (14 km)

Nieuwstad    (14 km)

Noardermar    (14 km)

Noordermeer    (14 km)

Nyawier    (14 km)

Oude Bildtdijk    (14 km)

Rijksbeschermd gezicht Marssum    (14 km)

Ritsumazijl    (14 km)

Wie    (14 km)

Zwagerveen    (14 km)

De Zuidlanden    (15 km)

Groot Medhuizen    (15 km)

Reidswal    (15 km)

Rijksbeschermd gezicht Ee    (15 km)

Rijksbeschermd gezicht Metslawier    (15 km)

Rijksbeschermd gezicht Warstiens    (15 km)

Ropta    (15 km)

Steenvak    (15 km)

Warstiens    (15 km)

Westerburen    (15 km)

Brânbuorren    (16 km)

Hemmemabuurt    (16 km)

Midsburen    (16 km)

Rijksbeschermd gezicht Oude en Nieuwe Bildtdijken    (16 km)

Rijksbeschermd gezicht Warga    (16 km)

Schuilenburg    (16 km)

Skûlenboarch    (16 km)

Tibma    (16 km)

Verzorgingsplaats De Mieden    (16 km)

Wedzeburen    (16 km)

Wijgeest    (16 km)

Ald Terp    (17 km)

Blessum    (17 km)

Ezumazijl    (17 km)

Hoogzand    (17 km)

Kloosterburen    (17 km)

Kooten    (17 km)

Lioesens    (17 km)

Naarderbuorren    (17 km)

Naarderburen    (17 km)

Oude Terp    (17 km)

Siegerswolde    (17 km)

Siegerswoude    (17 km)

Sigerswâld    (17 km)

Sigerswoude    (17 km)

Suameerderheide    (17 km)

Sumarreheide    (17 km)

Ter Lune    (17 km)

Zwarte Haan    (17 km)

Aegum    (18 km)

Bray    (18 km)

Cornelscourt    (18 km)

Dijkshorne    (18 km)

Domwier    (18 km)

Eagum    (18 km)

Ezumburen    (18 km)

Iniaheide    (18 km)

It Heechsân    (18 km)

It Paradyske    (18 km)

Kloosteranjum    (18 km)

Kooiplaats    (18 km)


Landmarks nearby

Gereformeerde kerk    (very near)

De Zwaluw Burdaard    (very near)

FC Birdaard    (very near)

Hervormde kerk    (very near)

Catharinakerk    (2 km)

De Olifant Burdaard    (2 km)

De Volharding Jislum    (2 km)

Victor Wanswerd    (2 km)

De Ouderkerkermolen Aldtsjerk    (3 km)

Kerk van Janum    (3 km)

De Hogebeintumermolen Hogebeintum    (4 km)

Genezareth Hallum    (4 km)

Klaarkampstermolen    (4 km)

Wijnsermolen Wyns    (4 km)

De Phenix Marrum    (5 km)

Harsta State    (5 km)

Oosterbeintum    (5 km)

Boerenhuzinge    (6 km)

Miedenmolen Holwerd    (6 km)

VV Blija    (6 km)

Wykels Hallum    (6 km)

De Broekmolen Broeksterwoude    (7 km)

De Grote Molen Broeksterwoude    (7 km)

De Mearmin Dokkum    (7 km)

Doopsgezinde kerk    (7 km)

Frouckje State    (7 km)

Kerk van Akkerwoude    (7 km)

Kerk van Brantgum    (7 km)

Kerktoren van Miedum    (7 km)

Mariakerk    (7 km)

Rinsma State    (7 km)

Sint Nicolaaskerk    (7 km)

Be Quick Dokkum    (8 km)

Broekster Boys    (8 km)

De Bullemolen Lekkum    (8 km)

De Hoop Holwerd    (8 km)

huis    (8 km)

Kruisweg    (8 km)

Mariëngaarde    (8 km)

Sint Thomaskerk    (8 km)

Watertoren    (8 km)

Bonifatiuskapel    (9 km)

Brugwachtershuis    (9 km)

De Hantumermolen Hantum    (9 km)

De Himriksmole Tytsjerk    (9 km)

De Kleine Molen    (9 km)

DTD    (9 km)

Goddeloze Singel    (9 km)

Halvemaanspoort 15 17    (9 km)

Himriksmole    (9 km)

Kerk van Hiaure    (9 km)

Kollumer Veerhuis    (9 km)

Nicolaaskerk    (9 km)

Sint Willibrorduskerk    (9 km)

Slagdijkstermolen Finkum    (9 km)

Toutenburg    (9 km)

Verenigde christelijke kerk    (9 km)

VV Dokkum    (9 km)

De Visser    (10 km)

Gereformeerde kerk    (10 km)

Kerk van Aalsum    (10 km)

Kinnema Sathe    (10 km)

SC Flamingo    (10 km)

SC Leovardia    (10 km)

Taniaburg    (10 km)

VV Hardegarijp    (10 km)

VV Rood Geel    (10 km)

Galileërkerk    (11 km)

Grote Kerk    (11 km)

Julianakerk    (11 km)

Moskee Assalam    (11 km)

Nieuw Sint Anthonygasthuis    (11 km)

Swarte Mosk    (11 km)

VV Ouwe Syl    (11 km)

3FM Serious Request 2013    (12 km)

Achmeatoren    (12 km)

Averotoren    (12 km)

Blokhuispoort    (12 km)

Burmaniahuis    (12 km)

De Harmonie    (12 km)

Doopsgezinde kerk    (12 km)

Evangelisch Lutherse kerk    (12 km)

Eysingahuis    (12 km)

Grote Kerkstraat    (12 km)

Hervormde kerk    (12 km)

Mercuriusfontein    (12 km)

Noorderkerk    (12 km)

Oldehove    (12 km)

Poppodium Romein    (12 km)

Stadhouderlijk Hof    (12 km)

Steenfabriek    (12 km)

Voormalig post en telegraafkantoor    (12 km)

VV CVO    (12 km)

VV Zwaagwesteinde    (12 km)

Waaggebouw    (12 km)

Watertoren    (12 km)

Wetterskip Fryslân    (12 km)

BCV    (13 km)

CVV Blauw Wit 34    (13 km)

FVC    (13 km)

Gereformeerde kerk    (13 km)

Kerk van Engelum    (13 km)

Sint Nicolaaskerk    (13 km)

VV Bergum    (13 km)

WTC Leeuwarden    (13 km)

Aquaduct Langdeel    (14 km)

Baily Lighthouse    (14 km)

De Marssumermolen Marssum    (14 km)

Friese Boys    (14 km)

Marssumermolen    (14 km)

Petruskerk    (14 km)

Popta Slot    (14 km)

Terpzigt Marssum    (14 km)

VV Beetgum    (14 km)

Fonejachtbrug    (15 km)

Kerk van Ee    (15 km)

Kramersmolen Goutum    (15 km)

Molen Hoogland Goutum    (15 km)

Ropta Boys    (15 km)

Van Harenskerk    (15 km)

Vissersmonument Wierum    (15 km)

VV Oostergo    (15 km)

Waterschapshuis    (15 km)

Doopsgezinde kerk    (16 km)

Fogelsangh State    (16 km)

Kerk van Oudwoude    (16 km)

SC Berlikum    (16 km)

Sint Margaretakerk    (16 km)

WWS    (16 km)

Benedictuskerk    (17 km)

De Slikwerker    (17 km)

Kerk van Engwierum    (17 km)

Kerk van Jellum    (17 km)

Kerk van Menaldum    (17 km)

Boethuisje    (18 km)

De Gans Ezumazijl    (18 km)

De Hond    (18 km)

De Mûnts Buitenpost    (18 km)

De Poelen Dronrijp    (18 km)

Douanehuis    (18 km)

Gebouw voor Christelijke Belangen    (18 km)

Hervormde kerk    (18 km)

Kerk van Wier    (18 km)

Kerktoren van Aegum    (18 km)

Klokkentoren van Nes    (18 km)

Nieuwe Kerk    (18 km)

Pastorie    (18 km)

Reddingsboatreed    (18 km)


Churches nearby

Protestant church of Aldtsjerk    (3 km)

Sint Pauluskerk    (3 km)

Alexanderkerk    (4 km)

Protestant church of Rinsumageast    (4 km)

Mariakerk    (5 km)

Protestant church of Oentsjerk    (5 km)

Protestant church of Gytsjerk    (6 km)

Protestant church of Wyns    (6 km)

Vermaning gemeente Hallum    (7 km)

Protestant church of Damwâld Moarrewâld    (8 km)

Sint Bonifatiuskerk    (8 km)

Sint Vituskerk    (8 km)

Vermaning gemeente Holwerd Blija Ternaard    (8 km)

Protestant church of Damwâld Dantumawâld    (9 km)

Sint Benedictuskerk    (9 km)

Sint Willebrorduskerk    (9 km)

Bonifatiuskerk    (11 km)

Protestant church of Hantumhuizen    (12 km)

Sint Annakerk    (12 km)

Martinuskerk    (13 km)

Agneskerk    (14 km)

Kruiskerk    (14 km)

Protestant church of Burgum    (14 km)

Protestant church of Goutum    (14 km)

Protestant church of Deinum    (15 km)

Protestant church of Jistrum    (15 km)

Sint Johannes de Doperkerk    (15 km)

Sint Petruskerk    (15 km)

Nicolaaskerk    (16 km)

Protestant church of Swichum    (16 km)

Protestant church of Twijzel    (16 km)

Mariakerk    (17 km)

Former Protestant church of Eastermar    (18 km)

Mariakerk    (18 km)

Monkstown Church    (18 km)

Oude Kerk    (18 km)

Protestant church of Bears    (18 km)

Protestant church of Buitenpost    (18 km)

Protestant church of Drogeham    (18 km)