WorldPOI

All the World's Points of Interest!

Faryab Province

Shirin Tagab  |  Faryab

Mountains and River in Faryab province

Faryab (Persian: فاریاب‎) is one of the thirty-four provinces of Afghanistan, which is located in the north of the country bordering neighboring Turkmenistan. It has a population of about 948,000, which is multi-ethnic and mostly a tribal society. The province encompasses 15 districts and over 1,000 villages. The capital of Faryab province is Maymana.

[Wiki]


Other locations nearby

Khānaqā    (3 km)

Kōh e Şayyād    (3 km)

Islām Qal ah    (5 km)

Turt Kul    (5 km)

Kuraghī    (7 km)

Gurzād    (8 km)

Jalayir    (8 km)

Taryān    (10 km)

Juq Hā    (11 km)

Purgut    (11 km)

Bugharah    (13 km)

Jar Qal ah    (13 km)

Qarah Shaykhī    (13 km)

Shāh Mīr Khēl    (13 km)

Atah Khān Khwājah    (14 km)

Bāzār Qal ah    (14 km)

Dilbar    (14 km)

Bai Mogholi    (15 km)

Baī Mughulī    (15 km)

Khaīrābād    (15 km)

Zō ye Rujī    (15 km)

Mughay Tū    (16 km)

Sarā ye Qal ah    (16 km)

Tōp Khānah Qal ah    (16 km)

Qarah Kōl    (17 km)

Tur Danah    (17 km)

Yangī Qal ah    (17 km)

Karaklīk    (18 km)

Āq Būlāq    (19 km)

Jar e Qishlāq    (19 km)

Kuhnah Qal ah    (19 km)

Quzī Bāy Qal ah    (19 km)

Tōpchah    (19 km)

Urtipah    (19 km)

Āstānah    (20 km)

Juma Bazar    (20 km)

Khwājah Anjīr    (20 km)

Khwājah Baz Mad    (20 km)